Algemene voorwaarden Zoooeva 2018

1. Organisatie

Alle trainingen, workshops, coaching sessies, acts en lezingen worden onder regie van Zoooeva uitgevoerd.

 

2. Offertes

 1. a.Alle offertes van Zoooeva zijn vrijblijvend. Na het versturen van de offerte wordt de besproken trainingsdatum voor 7 dagen vastgehouden. Wanneer de offerte niet ondertekend wordt teruggestuurd kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het afgesproken moment voor de training of workshop na deze 7 dagen niet meer beschikbaar is.

 2. b.De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De kosten van repetitiemateriaal en eventuele audiovisuele hulpmiddelen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders overeengekomen.

 3. c.Een samengestelde prijsopgave verplicht Zoooeva niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3. Facturering en Betaling

Zoooeva factureert de opdrachtgever na de dag van uitvoering en hanteert een betalingstermijn van 15 dagen.

 

4. Annulering

 

Door Opdrachtgever

 1. a.Na het ondertekenen van de offerte heeft de opdrachtgever 7 werkdagen de tijd om kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

 2. b.De opdrachtgever is bevoegd tot annulering van de training. In geval van annulering is de opdrachtgever aan Zoooeva een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

- Bij annulering tot 9 dagen voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs. 

Daarna wordt 100 % van de offerteprijs in rekening gebracht. Wanneer er bij annulering tot 9 dagen voor de geplande opdracht een nieuwe datum overeengekomen wordt, wordt slechts 25% van de offerteprijs in rekening gebracht. Wanneer er bij annulering na 9 dagen voor de geplande opdracht een nieuwe datum overeengekomen wordt, wordt slechts 50% van de offerteprijs in rekening gebracht.

 

Door Zoooeva

 1. a.Bij ziekte en/of overmacht zal Zoooeva haar uiterste best doen tijdig de opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis te stellen. Zoooeva zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.

 2. b.Zoooeva behoudt zich het recht voor deze opdracht te annuleren tot uiterlijk 1 week voor uitvoering. De opdrachtgevers worden hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt Zoooeva de opdrachtgever een alternatieve datum aan.

   

5.Aansprakelijkheid

 1. a.Zoooeva is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door deelname aan trainingen, workshops, coach-sessies, acts of lezingen dan wel voor enige andere schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij aan Zoooeva opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. b.Indien Zoooeva aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zoooeva beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. c.Zoooeva is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

6. Toepasselijk recht en geschillen

 1. a.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zoooeva partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven.

 2. b.Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep op de rechter te doen.